Galerie Drückjagd Garand by Waffen Werle
Drückjagd Garand by Waffen Werle, Extrem verkürzter Garand, speziell für die Drückjagd
Leuchtpunktvisier Docter Sight oder Burris Fastfire
Drückjagd Garand mögliche Kaliber: Cal .270 Win., 7x57, 7x64, .308 Win., .30 - 06 Springfield, 8x57 IS, 9,3x62
© Waffen Werle 2016
Werle Mini Garand with multipe sight
Test Firing Werle Mini Garand Cal .30-06
06/2021